tokio_hotel

photo

Temat: VI Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Biznesu - Business Con
VI Krajowa Konferencja Bezpiecze?stwa Biznesu - Business Continuity Plan (Planowanie ci?g?o?ci dzia?ania) 15-16 pa?dziernika 2007 Le Royal Meridien Bristol Hotel Zespó? JDS Consulting ma przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa do udzia?u w VI Krajowej Konferencji Bezpiecze?stwa Biznesu - Business Continuity Plan (Planowanie ci?g?o?ci dzia?ania), która odb?dzie si? w dniach 15-16 pa?dziernika 2007, w Warszawie, w Le Royal Meridien Bristol Hotel. Katastrofa mo?e spotka? ka?de ... procent organizacji posiada BCP). Planowanie ci?g?o?ci biznesu ma fundamentalne znaczenie dla stabilnego funkcjonowania, a cz?sto nawet przetrwania organizacji. Skuteczny plan ci?g?o?ci dzia?ania odgrywa kluczow? rol? szczególnie w odniesieniu do krytycznych funkcji ... planów ci?g?o?ci dzia?ania. Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz cz??ciej ??daj? planów ci?g?o?ci dzia?ania, a przy ich braku mog? obni?y? lub odmówi? wyp?aty odszkodowania. Równie? audytorzy coraz powszechniej wymagaj? posiadania przez firmy planów ci?g?o?ci ... VI Krajowa Konferencja Bezpiecze?stwa Biznesu - Business Continuity Plan (Planowanie ci?g?o?ci dzia?ania) jest Konferencj? wyposa?aj?c? Pa?stwa w narz?dzia i umiej?tno?? ich wykorzystywania by móc spe?ni? powy?sze potrzeby i zapewni? ci?g?o?ci funkcji ... korzy?ci jakie wyniesiecie Pa?stwo uczestnicz?c w VI Konferencji Bezpiecze?stwa Biznesu - Business Continuity Plan (Planowanie ci?g?o?ci dzia?ania): Umiej?tno?? wdra?ania i kontrolowania programu ci?g?o?ci dzia?ania Poznanie podstawy nowego standardu BSI 25999 British ... rzeczywistych przypadków Poznanie pomocnych ?róde? Kto powinien uczestniczy? w VI Krajowej Konferencji Bezpiecze?stwa Biznesu Business Continuity Plan: Specjali?ci odpowiedzialni za ci?g?o?? dzia?ania i jego przywracanie po katastrofach Specjali?ci ds. compliance Specjali?ci z dziedziny audytu: audytorzy wewn?trzni i zewn?trzni Dyrektorzy W?a?ciciele firm Mened?erowie informatyki i telekomunikacji Mened?erowie projektów Analitycy Autorzy strategii Konsultanci Szefowie dzia?alno?ci operacyjnej Analitycy biznesu Mened?erowie ci?g?o?ci dzia?ania Kontrolerzy finansowi Szefowie finansów Mened?erowie ryzyka Mened?erowie ds. sytuacji nadzwyczajnych Kierownicy, plani?ci, doradcy i konsultanci ds. bezpiecze?stwa fizycznego Kierownicy maj?tku i obiektów, kierownicy remontów budynków Dostawcy, pracownicy techniczni, planowania i marketingu SZCZEGÓ?OWY PROGRAM: http://www.kkbb.info/6kkbb.php?ss=p_szczeg...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=2348Temat: : Kryzysowa sytuacja w PKP Cargo
swój model biznesowy w dużej mierze oparły na nadziejach pokładanych w PKP Cargo. W tym roku może być jeszcze gorzej. Przewoźnik, który ma własne zaplecze remontowe, chce robić naprawy, przeglądy i modernizacje na własną rękę. Planuje wzmocnienie spółek remontowych. Trafi do nich część 38-tysięcznej załogi. Przemieszczenia pracowników mają być bowiem jednym ze sposobów na ograniczanie kosztów osobowych. Bo cięcia nie miną też ... zaciskanie pasa. W ostatni dzień 2008 r. zarząd PKP Cargo przyjął pakiet uchwał o ograniczeniu kosztów, m.in. administracji, zarządzania nieruchomościami, remontów, eksploatacji i pracowniczych. Oszczędności te spółka szacuje w tym roku ... - mówi Wojciech Balczun. źródło: Puls Biznesu / RK
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=5946


Temat: Wnisek o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych
jak należy prowadzić własną firmę, jak wybrać odpowiedni dla siebie profil działania i jakie są najczęstsze przeszkody. Projekt przewiduje dofinansowanie szkoleń oraz zakup niezbędnego wyposażenia, towarów handlowych i pokrycie obsługi prawnej. ... co najgorsze nie ma motywacji widząc, że starsi, nigdzie nie pracujący koledzy, żyjąc z kradzieży prowadzą wygodny tryb życia. Trudne będzie przekonanie młodych ludzi, że stać ich na stworzenie własnej firmy ... prawnikiem, księgowym Dla osób, które wykażą zainteresowanie projektem i przygotują BIZNES PLAN dotyczący planowanej działalności wraz analizą rynku, analizą SWOT oraz sposobami finansowania jest przewidziane dofinansowanie na zakup środków trwałych, materiałów, remontów i innych uzasadnionych kosztów rozpoczęcia działalności zgodnie z kosztorysem B.4 Projekt jest kierowany do młodzieży uczącej się w ostatniej klasie szkoły średniej oraz do osób ze średnim i wyższym wykształceniem ... Pracy. B. 6 Ukazanie możliwości i realnej szansy realizacji własnego przedsięwzięcia zmniejszy liczbę zniechęconej do jakiegokolwiek działania młodzieży, a jeśli z grupy objętej programem 30 osób rozpocznie własną działalność i firma...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6454